Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

ODDĚLENÍ 

os18_tb

INFORMACE  PRO  PACIENTY

Oddělení 18b psychiatrické nemocnice v Kroměříži je specializovaným oddělením komunitního typu pro léčbu neurotických a dalších lehčích psychických poruch, které poskytuje moderní léčbu skupinovou psychoterapií. Tato náročná intenzívní léčba vyžaduje pevný řád, jehož dodržování je pro všechny závazné. Proto je nutné, aby se každý předem s podmínkami léčby seznámil.

1. Jaké choroby se na oddělení léčí?

Oddělení je koncipováno jako jedna komunita. Program je společný pro všechny pacienty, 3x za týden jsou pacienti rozděleni do dvou menších skupin.
V terapeutické komunitě se léčí neurotické poruchy, což jsou různé duševní a tělesné potíže, jejichž příčinou jsou problémy, zejména ve vztazích člověka s druhými lidmi (např. v práci nebo v rodině). Při vzniku těchto poruch se uplatňují různé duševní otřesy, konflikty nebo i osobnostní vlastnosti pacienta. Přijímají se muži i ženy od 18 do 55 let.

Dalším typem poruch, kterým se oddělení věnuje jsou depresivní poruchy a dekompenzované poruchy osobnosti.
Potížím způsobeným tělesným onemocněním nebo poškozením orgánů se oddělení věnuje pouze okrajově, proto je vhodné, aby klient přišel již řádně vyšetřen, se závěrem lékaře, že se skutečně jedná o psychické potíže, které vyžadují léčení psychoterapií. Na oddělení se neléčí vážné duševní choroby (psychózy), ani závislost na alkoholu či drogách.

2. Kdo pacienty k léčení doporučuje?

Přijetí pacienta do komunity je možné na doporučení psychiatra, psychologa nebo praktického lékaře, zaslané předem poštou přímo na oddělení. V doporučení mají být i výsledky provedených vyšetření nebo výpis ze zdravotního záznamu. Na základě doporučení pak oddělení pacienta přímo písemně objednává na nejbližší volný termín a odesílajícího lékaře o termínu nástupu informuje. K určenému termínu nástupu si může pacient nechat vystavit neschopenku u svého lékaře. Jinak neschopenku vystavíme na oddělení.
Adresa: Oddělení 18b, Psychiatrická nemocnice v Kroměříži, 767 40 Kroměříž

3. Jak se léčba liší od jiných druhů léčby neuróz?

Léčba v systematické dynamicky orientované skupině je zaměřena na příčiny neurotického onemocnění, které spočívají v osobních problémech, postojích a mezilidských vztazích. Hlavní důraz se klade na vypovídání se z vlastních starostí a problémů, na to, aby každý ve skupině o sobě upřímně hovořil, získal podporu i kritické podněty od ostatních, přehodnotil svoje postoje a svůj život, učinil na základě nových poznatků nová vlastní rozhodnutí, nacvičil si nové formy chování - a doma si pak dokázal zařídit život lépe, bez neurózy. Klade se důraz na to, aby byl každý pacient co nejvíce pohromadě s kolektivem, aby se mohl sám v různých situacích v kolektivu projevit a také více poznat a pochopit druhé. Léčba není léčbou klidem ani odpočinkem, ale vychází z různorodého celodenního programu, který je značně intenzivní.

Léčba klientů nezařazených to této specializované skupiny probíhá podle běžných terapeutických standardů (skupinová a individuální psychoterapie, medikamentózní terapie, činnostní terapie, sportovní terapie, edukace).

4. Jaký je denní program?

V 6 hodin je budíček, v 6:05 autogenní trénink a v 6:45 rozcvička. V 7:30 snídaně, v 8:15 ranní schůzka pacientů s personálem, kterou řídí pacientská spoluspráva. Od 9:30 do 10:45 probíhá ranní terapeutický program spočívající ve skupinových psychoterapiích. V 11:30 hodin je oběd, ve 12:30 autogenní trénink, od 14:00 do 15,00 se konají odpolední terapeutické aktivity (skupinová psychoterapie, psychogymnastika, arteterapie, přednáška). Od 15:15 hod. Do 16:15 hodin je sport (volejbal, cvičení apod.), od 16:15 do 19 hodin osobní volno, přerušené v 17:30 hodin večeří. V 19:15 začíná večerní program, který je věnován přednáškám, nácviku sociálních dovedností a společenské zábavě, trvá do 20:15. Ve 21:50 hod je den zakončen opět nácvikem autogenního tréninku. 

5. Co je to skupinová psychoterapie?

Při skupinové psychoterapii pacienti většinou spolu sedí v kruhu s jedním nebo několika terapeuty a hovoří o svých starostech, osudech a problémech. K základním pravidlům patří, 1. aby o sobě hovořili otevřeně a upřímně, projevili své skutečné pocity a sdělili citově významné události ze svého života, 2. aby od skupiny přijímali kritické podněty a 3. aby vyjadřovali otevřeně své pocity k tomu, co slyší od druhých, snažili se do nich vcítit a porozumět jim. Ve skupině však nejde jen o to, aby se pacienti vzájemně chápali, litovali nebo utěšovali, ale též o to, aby se za pomoci druhých dovedli na sebe podívat kriticky. Členové mají často ve skupině tendenci očekávat nebo poskytovat „rady". Daleko důležitější však je možnost vyjádření a srovnání vlastních pocitů s pocity, představami a zkušenostmi druhých lidí. Též atmosféra skupinové soudržnosti hraje významnou roli. Někdy skupina sedí v polokroužku před „stupínkem", na kterém si jako na jevišti mohou pacienti za pomoci terapeutů i spolupacientů své problémy a konflikty „přehrát", případně si též nacvičit vhodnější formy vlastního jednání. Naděje na dobrý léčebný výsledek je větší u těch členů skupiny, kteří se projevují otevřeně a aktivně, než u těch, kteří se snaží unikat a skrývat.

Skupinové sezení se může zabývat postupně jednotlivými členy skupiny. Jindy se zaměřuje na problém, který je společný více členům (např. vztahy k nadřízeným, konflikty v rodině), nebo na vztahy, které se vytvářejí v samotné skupině. Jde zejména o to, jak se ve vztazích ve skupině odrážejí navyklé způsoby chování z domu.

6. Co je to autogenní trénink?

Autogenní trénink je cvičení svalového uvolňování, které se provádí v sedě nebo v leže a jehož cílem je naučit se navozování duševního klidu a autosugestivnímu ovlivňování vlastních pocitů i tělesných funkcí. Napřed se cvičí pocity tíhy, tepla, klidného dechu apod., později se přechází k přímému ovlivňování potíží krátkými formulkami, vytvářenými zvlášť pro každého pacienta.

7. Co si vzít s sebou?

Oblečení si vezměte podle ročního období. Pro pobyt na oddělení potřebujete domácí obuv a běžný oděv (v zimě raději teplejší, protože někdy bývá chladno). Na sport je třeba si vzít sportovní obuv a oděv. Dále věci osobní potřeby (kartáček na zuby, mýdlo, ručník, pyžamo, toaletní papír, muži holení).
Co nebrat s sebou: alkohol, vlastní vozidlo a cennosti.

8. Jak je to s návštěvami?

Návštěvy pacientů doporučujeme teprve druhý týden pobytu v léčení, a to v neděli od 13.30 do 17:25 nebo ve středu od 15:00 do 17:25. Návštěva doma na sobotu a neděli je povolena jednou za tři týdny (odjezd v pátek ráno, návrat v neděli do 19 hodin). Omezení návštěv směřuje k tomu, aby zapojení do skupiny a působení terapeutického systému nebylo rušeno vlivy zvenčí. Telefonování je možné v době osobního volna, v průběhu terapeutických aktivit musí mít pacienti mobilní telefony vypnuty. Telefonovat je také možné z automatů umístěných v areálu nemocnice.

9. Nástup, trvání a průběh léčby

Nástup objednaných klientů je v pátek dopoledne mezi 9 a 11 hodinou na základě písemné objednávky. Strava je zajištěna až od večeře. Při nástupu se ujímá nových pacientů pacientská spoluspráva, která je ubytuje a pomůže jim začlenit se do kolektivu. Během prvního týdne se uskuteční pohovor s lékařem, případně s psychologem. Další léčení se pak již děje převážně ve skupině.

Léčba klientů trvá 6 týdnů, nelze vyžadovat její přerušení v souvislosti s předem známými rodinnými událostmi, studijními konzultacemi nebo pracovními problémy. O případných výjimkách rozhoduje terapeutický tým.
Při léčení prochází pacient určitými fázemi. V prvních dvou týdnech se objevuje u některých pacientů zvýšené napětí, případně i zhoršení potíží s tendencemi léčbu přerušit. Jakmile se však s léčbou začalo, je takové přerušení naprosto nevhodné. Proto podepisuje každý pacient při příjmu závazek, že bude dodržovat denní režim a zůstane v léčení plných 6 týdnů.

Pro některé pacienty je prováděná forma léčení neobvyklá, zvláště nemohou-li být na ni předem připraveni v ambulantních skupinách. Jsou zvyklí na podávání léků a autoritativní přístup lékaře. Dožadují se nových tělesných vyšetření, je jim zatěžko mluvit o sobě před více lidmi. Chtěli by dostat radu od „autority" nebo na své problémy „zapomenout". Místo toho jsou na oddělení 18B vedeni k tomu, aby se jimi zabývali ve skupině a zkoumali svůj vlastní podíl na nich. Většinou si však i tito pacienti po překonání počátečního krizového období na život na oddělení a požadovaný způsob „práce na sobě" zvyknou. V typických případech pak dochází k překonání odporu, zamýšlení se nad sebou a k zpracování nových poznatků o sobě i nacvičování nových forem reagování a nakonec dosažení vlastní vyrovnanosti na vyšší úrovni.

Ukončením 6-ti týdenního pobytu bude PN námi uzavřena. Výjimky pouze dle zvážení ošetřujícího lékaře, a to pro současné somatické onemocnění vyžadující další léčbu.

10. Pro koho je kroměřížská „osmnáctka"?

Léčba je vhodná pro toho, kdo má upřímný zájem zbavit se svých neurotických obtíží a chce to dokázat i činy, nejen slovy, pro toho, kdo je podle posouzení odesílajícího lékaře nebo psychologa schopen se zúčastnit celého denního programu. Pro toho, kdo se chce začlenit do skupiny.

Léčení na 18b raději nenastupujte tehdy nejste-li pevně rozhodnuti se svých potíží zbavit, nechcete-li na to vynaložit námahu, nechcete-li být ve skupině upřímný a otevřený, nechcete-li se začlenit do kolektivních činností, nechcete-li k sobě slyšet kritické připomínky, nechcete-li brát ohledy na zájmy a léčení druhých.
Naproti tomu, není překážkou, když léčení příliš nevěříte. Budete-li dělat, co je zapotřebí, přesvědčíte se.
Terapeutický tým oddělení 18b v Kroměříži

 

OSMNÁCTKOVÉ ČTRNÁCTERO

 1. Dodržuj přesně denní režim.
 2. Nemlč jako ryba. Mluv o všem otevřeně a upřímně před kolektivem.
 3. Vylez z ulity. Neizoluj se sám ve skupince, neutíkej se svými problémy od kolektivu.
 4. Pomoz spolupacientům zapadnout do kolektivu a poznat a změnit jednání, které je příčinou jejich neurózy.
 5. Neztrácej čas hovorem o problémech obecných, ale soustřeď se hned na konkrétní problémy své i jiných.
 6. Nehovoř všeobecně, ale řekni, co cítíš ty, tady a teď.
 7. Nevynášej sdělení o osobních problémech spolupacientů mimo kolektiv.
 8. Piš do deníku denně své myšlenky, a nakonec si vytvoř svou vlastní formulku.
 9. Cvič relaxaci 3x denně, každý týden jeden pocit.
 10. Hýbej tělem při rozcvičce, práci a sportu.
 11. Nepij alkohol během léčby ani kapku.
 12. Napiš svůj životopis a sděl jej do 14 dni od nástupu.
 13. Používej psychodramatu a pantomimy, abys vyjádřil jak cítíš a jednáš ty i druzí a vyzkoušel i jiné způsoby jednání.
 14. Vyslechni názory a podněty druhých, přemýšlej o nich, ale rozhoduj se sám!

 

Počet lůžek: 22
Telefon:
573 314 259
Primář:
prim. MUDr. Petr Nedoma, e-mail: nedomap@pnkm.cz 
Vrchní sestra: Věra Slováková, e-mail: slovakovav@pnkm.cz
Staniční sestra:
Dagmar Murínová, e-mail: murinovad@pnkm.cz
Sociální pracovnice: Jana Vybíralová, e-mail: vybiralovaj@pnkm.cz
email na oddělení:
18b@pnkm.cz

Návštěvní doba:
St 15:00 – 17:00
So, Ne 13:00 – 17:00

Formulář pro objednání k léčbě  [19 KB]
Poslední aktualizace: 18.08.2016
Popis: Formulář pro bjednání k léčbě ke stažení ve formátu DOC.
Denní program terapeutické komunity pro oddělení 18B  [73 KB]
Poslední aktualizace: 12.07.2013
Popis: Denní program terapeutické komunity pro oddělení 18B ke stažení ve formátu DOC.
Domácí řád oddělení 18B PL Kroměříž  [77 KB]
Poslední aktualizace: 30.01.2012
Popis: Domácí řád oddělení 18B PL Kroměříž ke stažení ve formátu DOC.

ZÁVĚREČNÁ HODNOCENÍ PACIENTŮ
© 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena