Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

ODDĚLENÍ 

os09_tb

Většina psychologů pracujících v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži je přidělena na jednotlivé primariáty, kde se účastní vizit a podílí se na organizačních problémech jednotlivých oddělení, školení personálu atd.

Kromě toho bylo vybudováno jedno nezávislé centrální pracoviště (Oddělení 9 – Oddělení klinické psychologie), kde je pracovna vedoucího psychologa Prof. PhDr. Stanislava Kratochvíla, CSc. a kde jsou dále psychologové, kteří pracují jak pro primariáty, kteří nemají vlastního psychologa, tak i pro primariáty, kde je potřeba psychologů vyšší (např. primariát MUDr. Lavické a MUDr. Petrikovitsové).

Na tomto centrálním oddělení jsou rovněž soustředěny testy a metody psychologické diagnostiky a jsou zde účelně zřízené místnosti  pro provádění speciálních psychoterapeutických technik, jako je hypnóza či autogenní trénink. Probíhá zde vzdělávání psychologů v předatestační přípravě, supervizní semináře. Je zde prostor i pro metodické vedení psychologů na pravidelných společných intervizních schůzkách.

 

Kontakt:

Oddělení 9 (vedoucí psycholog), PhDr. Martin Jániš, janism@pnkm.cz, tel.: 573 314 406

 


 

Psychologové PN v Kroměříži provádějí odbornou konziliární činnost pro Kroměřížskou nemocnici, a. s. Dětským konzíliím se věnuje Mgr. Fojtíková (e-mail: fojtikovap@pnkm.cz, tel. 573 314 460), konzíliím ohledně dospělých pacientů PhDr. David Unger (e-mail: ungerd@pnkm.cz, tel. 573 314 406).

PN v Kroměříži podepsalo dlouhodobou smlouvu o vzájemné spolupráci s Katedrou psychologie UP v Olomouci, spolupracuje rovněž s Fakultou sociálních studií MU v Brně. V rámci těchto aktivit přijímáme – dle možností nemocnice – studenty k týdenní stáží. Koordinátorem studentských stáží je PhDr. David Unger (e-mail: ungerd@pnkm.cz, tel. 573 314 406).

PN v Kroměříži je účastno i několika psychologických výzkumných projektů, jejichž výsledky směřují ke zkvalitnění péče o pacienty PN v Kroměříži. Koordinátorem výzkumných projektů je Mgr. PhDr. Barbora Sedláková (e-mail: sedlakovab@pnkm.cz, tel. 573 314 487).

Do PN v Kroměříži přicházejí dobrovolníci z řad nezdravotníků, aby se zapojili do několika dobrovolnických programů – doprovázení pacientů na vycházky, trávení volného času s pacienty, zajišťování zábavného programu. Psychologové tyto dobrovolníky koordinují a zajišťují jim supervizní vedení. Koordinátorem dobrovolnických aktivit v PNKM je PhDr. Martin Jániš (e-mail: janism@pnkm.cz, tel. 573 314 406).

Psychologové jsou iniciátory i jiných důležitých aktivit. Např. pravidelného edukačního programu PREDUKA pro pacienty s psychotickým onemocněním (kontakt: Mgr. Renata Otevřelová, e-mail: otevrelovar@pnkm.cz, tel. 573 314 210; více informací o Preduce viz lišta „AKTUALITY“ na stránkách PNKM).

Pracoviště klinické psychologie PN KM získalo akreditací MZ oprávnění k uskutečňování praktické a teoreticko-praktické části specializačního vzdělávání pro obor:

 

„Klinická psychologie“ (udělena akreditace MZ k 21.4.2017 s platností do 30.4.2022),

„Dětská klinická psychologie“ (udělena akreditace MZ k 1.1 2011 s platností do 31.8.2018)

Garant vzdělávacího programu: PhDr. Martin Jániš

 

Školitelé:

PhDr. Hrůza Vlastimil (školitel i pro obor „dětská klinická psychologie“)

PhDr. Hrůzová Dobrila

PhDr. Jániš Martin (kontaktní osoba pro specializační vzdělávání v oboru "Klinická psychologie", i „Dětská klinická psychologie“, e-mail: janism@pnkm.cz)

PhDr. Koláčková Barbara

Mgr. Zdeněk Kolařík (školitel pro obor „dětská klinická psychologie“)

Mgr. Otevřelová Renata

Mgr. Plotz Martin

PhDr. Přijalová Pavla

PhDr. Pupíková Daniela

Mgr. Sklenářová Anna

PhDr. Suchá Romana

PhDr. Unger David

 

Do předatestační přípravy přijímáme školence na základě počtu volných míst schválených MZ.

Externí školence (z psychologických ambulancí) jsme schopni zařadit do vzdělávání, mají-li svůj odborný dohled na vlastním pracovišti (nejlépe školitele u svého zaměstnavatele). Pokud svůj odborný dohled nemají, nelze je do našeho programu zařadit.

Zařazení externistů do vzdělávání je v PN Kroměříž smluvně ošetřeno: 1 školicí den 200,- Kč.

Supervizní semináře se konají pravidelně v pátky 7,30 – 9,30 hod na Odd. klinické psychologie 2 (vchod ze strany lékárny).

Liché pátky jsou vyhrazeny především pro interní školence (příp. intervize), sudé pátky pro externí školence (kazuistické, tématické semináře).

 © 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena