Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

ODDĚLENÍ 

os09_tbVětšina psychologů pracujících v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži je přidělena na jednotlivé primariáty, kde se účastní vizit a podílí se na organizačních problémech jednotlivých oddělení, školení personálu atd.

Kromě toho bylo vybudováno jedno nezávislé centrální pracoviště (Oddělení 9 – Oddělení klinické psychologie), kde je pracovna vedoucího psychologa Prof. PhDr. Stanislava Kratochvíla, CSc. a kde jsou dále psychologové, kteří pracují jak pro primariáty, kteří nemají vlastního psychologa, tak i pro primariáty, kde je potřeba psychologů vyšší (např. primariát MUDr. Lavické a MUDr. Petrikovitsové).

Na tomto centrálním oddělení jsou rovněž soustředěny testy a metody psychologické diagnostiky a jsou zde účelně zřízené místnosti  pro provádění speciálních psychoterapeutických technik, jako je hypnóza či autogenní trénink. Probíhá zde vzdělávání psychologů v předatestační přípravě, supervizní semináře. Je zde prostor i pro metodické vedení psychologů na pravidelných společných intervizních schůzkách.

Kontakt:
Oddělení 9 (oddělení klinické psychologie), tel.: 573 314 460
Oddělení 9 (vedoucí psycholog), Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc., kratochvils@plkm.cz, tel.: 573 314 405
Oddělení 9 , PhDr. Martin Jániš, e-mail: janism@pnkm.cz, tel.: 573 314 406Pracoviště Psychologie PN KM získalo akreditací MZ oprávnění k uskutečňování praktické a teoreticko-praktické části specializačního vzdělávání pro obor:

„Klinická psychologie“

- starý vzdělávací program (udělena akreditace MZ k 15.9.2009 s platností do 14.9.2015),
- nový vzdělávací program (udělena akreditace MZ k 1.7.2011 s platností do 30.6.2017),

„Dětská klinická psychologie“ (udělena akreditace MZ k 1.1 2011 s platností do 31.8.2018)

Garant vzdělávacího programu: Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl,CSc.

Školitelé:

PhDr. Hrůza Vlastimil
PhDr. Hrůzová Dobrila
PhDr. Jániš Martin
PhDr. Koláčková Barbara (kontaktní osoba pro specializační vzdělávání)
Mgr. Otevřelová Renata
Mgr. Plotz Martin
PhDr. Přijalová Pavla
PhDr. Pupíková Daniela
Mgr. Sklenářová Anna
Mgr. Šašková Jana
PhDr. Unger David

PhDr. Zendulková Iva


Do předatestační přípravy přijímáme školence na základě počtu volných míst schválených MZ.

Externí školence (z psychologických ambulancí) jsme schopni zařadit do vzdělávání, mají-li svůj odborný dohled na vlastním pracovišti (nejlépe školitele u svého zaměstnavatele). Pokud svůj odborný dohled nemají, nelze je do našeho programu zařadit.

Zařazení externistů do vzdělávání je v PN Kroměříž smluvně ošetřeno: 1 školicí den 200,- Kč.
 

Supervizní semináře se konají pravidelně v pátky 7,30 – 9,30 hod na odd. 9 B (vchod ze strany lékárny).

Liché pátky jsou vyhrazeny pro interní školence (příp. intervize), sudé pátky pro externí školence (kazuistické, tématické semináře).© 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena