Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

ODDĚLENÍ 

os09_tbVětšina psychologů pracujících v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži je přidělena na jednotlivé primariáty, kde se účastní vizit a podílí se na organizačních problémech jednotlivých oddělení, školení personálu atd.

Kromě toho bylo vybudováno jedno nezávislé centrální pracoviště (Oddělení 9 – Oddělení klinické psychologie), kde je pracovna vedoucího psychologa Prof. PhDr. Stanislava Kratochvíla, CSc. a kde jsou dále psychologové, kteří pracují jak pro primariáty, kteří nemají vlastního psychologa, tak i pro primariáty, kde je potřeba psychologů vyšší (např. primariát MUDr. Lavické a MUDr. Petrikovitsové).

Na tomto centrálním oddělení jsou rovněž soustředěny testy a metody psychologické diagnostiky a jsou zde účelně zřízené místnosti  pro provádění speciálních psychoterapeutických technik, jako je hypnóza či autogenní trénink. Probíhá zde vzdělávání psychologů v předatestační přípravě, supervizní semináře. Je zde prostor i pro metodické vedení psychologů na pravidelných společných intervizních schůzkách.

Kontakt:
Oddělení 9 (oddělení klinické psychologie), tel.: 573 314 460
Oddělení 9 (vedoucí psycholog), Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc., kratochvils@plkm.cz, tel.: 573 314 405
Oddělení 9 , PhDr. Martin Jániš, e-mail: janism@pnkm.cz, tel.: 573 314 406Pracoviště Psychologie PN KM získalo akreditací MZ oprávnění k uskutečňování praktické a teoreticko-praktické části specializačního vzdělávání pro obor:

„Klinická psychologie“

- starý vzdělávací program (udělena akreditace MZ k 15.9.2009 s platností do 14.9.2015),
- nový vzdělávací program (udělena akreditace MZ k 1.7.2011 s platností do 30.6.2017),

„Dětská klinická psychologie“ (udělena akreditace MZ k 1.1 2011 s platností do 31.8.2018)

Garant vzdělávacího programu: Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl,CSc.

Školitelé:

PhDr. Hrůza Vlastimil
PhDr. Hrůzová Dobrila
PhDr. Jániš Martin (kontaktní osoba pro specializační vzdělávání v oboru "Klinická psychologie", e-mail: janism@pnkm.cz)
PhDr. Koláčková Barbara
PhDr. Nagyová Iva
Mgr. Otevřelová Renata
Mgr. Plotz Martin
PhDr. Přijalová Pavla
PhDr. Pupíková Daniela
Mgr. Sklenářová Anna
Mgr. Šašková Jana (kontaktní osoba pro specializační vzdělávání v oboru "Dětská klinická psychologie", e-mail: saskovaj@pnkm.cz)
PhDr. Unger David


Do předatestační přípravy přijímáme školence na základě počtu volných míst schválených MZ.

Externí školence (z psychologických ambulancí) jsme schopni zařadit do vzdělávání, mají-li svůj odborný dohled na vlastním pracovišti (nejlépe školitele u svého zaměstnavatele). Pokud svůj odborný dohled nemají, nelze je do našeho programu zařadit.

Zařazení externistů do vzdělávání je v PN Kroměříž smluvně ošetřeno: 1 školicí den 200,- Kč.
 

Supervizní semináře se konají pravidelně v pátky 7,30 – 9,30 hod na odd. 9 B (vchod ze strany lékárny).

Liché pátky jsou vyhrazeny pro interní školence (příp. intervize), sudé pátky pro externí školence (kazuistické, tématické semináře).© 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena